Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
 RSS
 Vote
 
  
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017. (Tải File đính kèm)

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

  Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 (Tải file đính kèm)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2018

 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa ( file đính kèm )

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2015 (tải file đính kèm)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...