Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
 RSS
 Vote
 
  
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

 Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Khánh Hòa (MINEXCO) năm 2021 ngày 30 tháng 6 năm 2022, đã thành công tốt đẹp.

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

 

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Tài liệu phục vụ Đại hội Cổ đông thường niên 2021

Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa đăng tải tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

THÔNG BÁO HOÃN TỔ CHỨC ĐHCĐ NGÀY 27/01/2022

 

THÔNG BÁO HOÃN TỔ CHỨC ĐHCĐ NGÀY 27/01/2022

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐHCĐ TRỰC TUYẾN (ONLINE) NĂM 2020

 THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐHCĐ TRỰC TUYẾN (ONLINE) NĂM 2020

THÔNG BÁO HOÃN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

 THÔNG BÁO HOÃN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020 ngày 30/12/2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28-01-2021

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28-01-2021

1. Biên bản ĐHCĐ bất thường 28/01/2021. Tải file đính kèm ( 1, 2, 3, 4)

2. Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 28/01/2021. Tải file đính kèm (1, 2)

3. Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 1 28/01/2021. Tải file đính kèm (1, 2)

THÔNG BÁO MỜI HỌP THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 28-01-2021

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 28-01-2021

|<<    <   
[1]23
   >    >>|
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...