Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
 RSS
 Vote
 
  
Báo cáo tình hình quản trị cả năm 2014

 Báo cáo tình hình quản trị công ty cả năm 2014 (tải file đính kèm)

Báo cáo thường niên năm 2014

 Báo cáo thường niên năm 2014 (tải file đính kèm)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014

 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 (tải file đính kèm)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013

 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013 (tải file đính kèm)

Báo cáo tình hình quản trị công ty cả năm 2013

 Báo cáo tình hình quản trị công ty cả năm 2013 (tải file đính kèm)

Báo cáo thường niên năm 2012

 Báo cáo thường niên 2012 (tải file đính kèm)

Báo cáo thường niên năm 2013

 Báo cáo thường niên năm 2013 (tải file đính kèm)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...